Montaż

Prawidłowe i bezpieczne użytkowanie akcesoriów łazienkowych zależy w znacznym stopniu od ich prawidłowego zamocowania do ściany. W związku z tym zalecamy zlecić montaż odpowiednio wykwalifikowanym osobom oraz postępować zgodnie z załączoną instrukcją montażu. 

Należy upewnić się, czy powierzchnia na której mają być mocowane akcesoria jest płaska i równa (brak jest wystających spoin czy nierównych połączeń płytek ceramicznych) oraz czy konstrukcja ściany nie wykazuje niestabilnych i słabych punktów.

Każdy produkt wyposażony jest w standardowy zestaw mocowań przeznaczony do ściany wykonanej z typowego materiału (cegła pełna, beton komórkowy, beton). W przypadku innego rodzaju materiału w którym mają być osadzone kołki (np. cegła dziurawka, płyty G-K) należy dobrać inne kotwy, które zapewnią stabilne mocowanie. Odpowiednie kotwy dostępne są w marketach budowlanych.

W razie wątpliwości można również zasięgnąć opinii Działu Serwisowego STELLA – akcesoria łazienkowe, email serwis@stellaforme.pl Tel: 62 767 34 55.

Użytkowanie

Użytkowanie akcesoriów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem np. użycie relingu na ręczniki jako uchwytu łazienkowego lub nadmierne obciążanie półek łazienkowych może spowodować ich trwałe odkształcenie, uszkodzenie lub zniszczenie i w konsekwencji doprowadzić do wypadku i poważnych zranień.

  Pielęgnacja

Akcesoria są łatwe w pielęgnacji. Z reguły wystarcza ich regularne wycieranie najpierw miękką, wilgotną ściereczką z mydłem, a następnie spłukanie wodą i wytarcie do sucha. Dzięki temu zapobiegniemy gromadzeniu się na powierzchni osadów wapniowych.

UWAGA:   Do wycierania nie wolno używać: szorstkich gąbek, preparatów zawierających materiały ścierne, środków do usuwania osadów wapniowo-magnezowych oraz innych agresywnych preparatów zawierających rozpuszczalniki, kwasy mineralne, kwas octowy, amoniak itp. Tego typu środki chemiczne powodują zmatowienie lub ściemnienie powłoki chromowej a przy dłuższym kontakcie bez dokładnego spłukania doprowadzić może do miejscowego lub całkowitego wytrawienia powłoki.

Niezastosowanie się do podanych powyżej zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie czyszczonej powłoki, które nie jest objęte gwarancją i wyklucza możliwość reklamacji.

  Warunki gwarancji

Akcesoria łazienkowe STELLA objęte są gwarancją na prawidłowo zainstalowany, eksploatowany i konserwowany produkt, przez okres 2 lat licząc od daty ich zakupu. Jedynym dokumentem uprawniającym do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura, rachunek lub paragon). Gwarancją objęte są wszystkie wady fabryczne.

Warunkiem uznania reklamacji na produkt jest jego prawidłowy montaż, użytkowanie zgodne z przeznaczeniem oraz prawidłowa konserwacja zgodnie z załączoną do produktu instrukcją.

Nie podlegają gwarancji roszczenia w przypadku:

 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu oraz nieprawidłowego doboru kołków montażowych do materiału w jakim mają być osadzone.
 • skutków napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby nieupoważnione
 • uszkodzeń mechanicznych takich jak wgniecenia, obicia, zarysowania powstałych z winy użytkownika oraz działania sił przyrody
 • uszkodzeń powłok galwanicznych, wynikających z niestosowania się do załączonych instrukcji konserwacji, w tym wynikających z zastosowania środków żrących oraz materiałów ściernych
 • pojawienia się zanieczyszczeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem oraz konserwacją
 • uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem
 • następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji.

Gwarancją objęte są produkty sprzedane i zainstalowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Modyfikacje produktów podyktowane postępem technicznym, mogą pociągać za sobą zmiany w ich specyfikacjach bez uprzedniego zawiadomienia.

Zasady składania reklamacji

Reklamację można zgłaszać:

w miejscu zakupu produktu:

 • należy wypełnić formularz dostępny w punkcie sprzedaży lub na stronie  zgloszenie-reklamacyjne.pdf
 • wypełniony formularz należy dostarczyć lub przesłać na adres mailowy sprzedawcy wraz ze skanem dowodu zakupu i kilkoma zdjęciami na których będą dobrze widoczne wady produktu.

lub

bezpośrednio u producenta poprzez zgłoszenie reklamacji on-line:

 • należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji on-line dostępny poniżej, dołączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu oraz kilka zdjęć na których będą dobrze widoczne wady produktu.
 • kliknąć w pole „wyślij”

W trybie reklamacji elementy mogą zostać naprawione lub wymienione na nowe lub ich odpowiedniki o tych samych właściwościach i walorach użytkowych.

W sytuacjach kiedy załączone zdjęcia nie dają jednoznacznej oceny przyczyny reklamacji załatwienie reklamacji czyli naprawa towaru, wymiana na nowy/inny lub zwrot pieniędzy możliwy jest dopiero po jego otrzymaniu od Państwa i zweryfikowaniu jego stanu. Wysyłka reklamowanego produktu do serwisu odbywa się na koszt klienta. Produkt po naprawie/wymianie zostanie dostarczony do klienta na koszt serwisu.

W razie wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny z Działem Reklamacji pod numer 62 767 34 55 lub 793 003 576 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 lub za pośrednictwem maila na adres serwis@stellaforme.pl

Zgłoszenie reklamacyjne on-line

  Dane osoby zgłaszającej reklamację

  Produkt


  * - pole wymagane